УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Колледждің ішкі бақылау ережесі                               САБАҚ кестесі  15.09.18 

ЖОСПАР -18-19   Үйірме кестеcі                       Диаграмма директорский срез

ПЛАН РАБОТЫ 18-19                                              Положение о расписание

Положение о педагогическом совете           Факультативтік  Сабақтар кестесі

График практики 2018-2019                              РЕЙТИНГ      Kритерий рейтинга

Аралық және қорытынды аттестаттау         Рейтинг 2016-17ж     РЕЙТИНГ 2018ж